Główny Specjalista w komórce Kadr i Szkoleń

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Główny Specjalista w komórce Kadr i Szkoleń
Miejsce pracy: Otwock

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
 • Przygotowywanie dokumentacji decyzji płacowych;
 • Obsługa systemu „Kadrowo-Płacowego” w zakresie spraw kadrowych;
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 • Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i dokształcaniem pracowników;
 • Prowadzanie spraw związanych z procedurą naboru na wolne stanowiska w starostwie;
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji do naliczenia ryczałtów samochodowych, sporządzanie umów na ryczałty z pracownikami;
 • Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników;
 • Przygotowywanie danych do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • Przygotowywanie dokumentacji wg programu „Płatnik” dla potrzeb ZUS;
 • Współpraca z Wydziałem Finansowym przy naliczeniu skutków planowanego wzrostu wynagrodzeń;
 • Opracowywanie miesięcznych deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • Nadzór nad procesem opisywania stanowisk pracy oraz prowadzenie rejestru stanowisk pracy tworzonych w Starostwie;
 • Koordynacja spraw związanych ze służbą przygotowawczą w Starostwie;
 • Aktualizacja zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • Nadzorowanie bieżących usprawnień wynikających z wprowadzenia rejestratorów czasu pracy oraz programu kadrowego e-kiosk;
 • Współpraca z działem Prawnym w zakresie zadań realizowanych przez Kadry;
 • Archiwizacja akt osobowych pracowników i innych dokumentów;
 • Prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi;
 • Inne czynności zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

Warunki pracy

 • Praca na stanowisku biurowym związana z bezpośrednią obsługą pracowników, w siedzibie urzędu przy ul. Górnej 13, w godzinach poniedziałek 8:00-17:00, od wtorku do czwartku 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00. Z zastrzeżeniem regulacji wprowadzanych w związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju.
 • Praca wymagana obsługi urządzeń: komputer, drukarka, telefon/fax, ksero, skaner.
 • Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy częściami budynku lub innymi budynkami urzędu.
 • Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie posiada windy, szerokich drzwi oraz poza parterem toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne

 

Wykształcenie

 

Wyższe I stopnia w zakresie: administracji, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi lub Studia Podyplomowe w akresie realizowanym przez komórkę Kadr i Szkoleń.

 

Staż pracy

Minimum 5 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum 3 lata na stanowisku odpowiedzialnym za wykonywanie zadań w zakresie komórki Kadr i Szkoleń.

 

Znajomość aktów prawnych

 • Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi;
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi;
 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych;
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa;
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze;
 • Regulamin Pracy Starostwa;
 • Regulamin Wynagradzania pracowników Starostwa;
 • Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa

Umiejętności

 • Biegła znajomość pakietu Office,
 • Znajomość programów kadrowych – preferowany Probit i/lub Groszek,
 • Biegła znajomość Programu Płatnik,
 • Analiza i interpretacja dokumentów urzędowych oraz prywatnych

Wymagania dodatkowe (pożądane)

 

Wykształcenie

 • Wyższe II stopnia w zakresie administracji, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi.

Doświadczenie zawodowe

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze Kadr w administracji samorządowej.
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia jako kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy kadrowe lub 2 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku pracy odpowiedzialnym za sprawy kadrowe

Wiedza specjalistyczna

 • Znajomość zasad prowadzenia spraw osobowych pracowników;
 • Znajomość zasad przygotowywania projektów decyzji, umów, porozumień itp.;
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa;

Uprawnienia zawodowe lub inne umiejętności

 • Prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny - podpisany własnoręcznie,
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego),
 • Informacja dotycząca rekrutacji w systemie internetowym (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego) - podpisana własnoręcznie,
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie odnośnie pracy w organach samorządu terytorialnego lub kserokopia zaświadczenia o zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
 • Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dostępne w BIP Powiatu Otwockiego),
 • Kopie dokumentów poświadczające wykształcenie (np. kopia dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe,
 • Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (np. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, umów zleceń, zaświadczeń o odbyciu stażu),
 • Kopie dokumentów potwierdzających ewentualną niepełnosprawność.

Miejsce i termin składania dokumentów

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać - w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego (www.bip.powiat-otwocki.pl), to jest do dnia 22 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13, 05-400 Otwock osobiście lub drogą pocztową;

w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego dokumenty aplikacyjne można przesłać na adres: sekretarz@powiat-otwocki.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%,
 • O zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku mogą ubiegać się obywatele polscy, gdyż stanowisko związane jest z wykonywaniem władzy publicznej.
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminach poszczególnych etapów naboru. Ostateczna Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego,
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Starostwo Powiatowe w Otwocku moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Kadr Starostwa Powiatowego w Otwocku. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO
 • Starosta Otwocki zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 31 Października 2020

Młodszy Specjalista do spraw kadr

Twoje zadania: wprowadzanie danych w programie kadrowo-płacowym przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych(tworzenie kartotek w programie kadrowo-płacowym, generowanie umów, kompletowanie dokumentacji pracowniczej) sporządzanie...

AWIMA SPÓŁKA JAWNA B.WIŚNIEWSKI

mazowieckie / Warszawa

Więcej

Dodano: 30 Października 2020

Specjalista ds. Kadr

Obowiązki: Wsparcie zespołu kadr w codziennych czynnościach; Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemach i narzędziach HR; Przygotowywanie dokumentów personalnych (skierowanie na badania, zaświadczenia, itp.); Przygotowywanie dokumentów...

Genpact PL

małopolskie / Kraków

Więcej

Dodano: 30 Października 2020

Specjalista d/s kadr

1. Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem:- umów o pracę,- aneksów,- wypowiedzeń,- świadectw pracy,- skierowań na badania,- oświadczeń pracowniczych,- obwieszczeń pracodawcy,- informacji o warunkach zatrudnienia,- innych.2....

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

wielkopolskie / Zieleń

Więcej