Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116166

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na   wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Sporządza sprawozdania i analizy dotyczące środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań należących do właściwości wydziału w układzie zadaniowym i tradycyjnym.
 • Sporządza analizy i prowadzi sprawozdawczość w zakresie właściwości wydziału.
 • Prowadzi sprawy osobowe pracowników zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska państwowe - prowadzi sprawy związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami Inspektoratu (wprowadza wszelkie zmiany w programie kadrowo-płacowym); ustala uprawnienia pracowników Inspektoratu związane ze stosunkiem pracy, m. in. do wysługi lat i nagrody jubileuszowej, związanych z rodzicielstwem, do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 • Przygotowuje dokumentację dotyczącą podziału środków na wynagrodzenia, związaną z awansowaniem i nagradzaniem pracowników.
 • Prowadzi sprawy z zakresu czasu pracy obsługiwanych pracowników - prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników, zwolnień lekarskich, godzin nadliczbowych, indywidualnego rozkładu czasu pracy, urlopów.
 • Obsługuje Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Przygotowuje listy pracowników Inspektoratu zobowiązanych przepisami prawa do składania oświadczeń majątkowych, prowadzi sprawy związane z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych; współpracuje z Zespołem ds. Kontroli i Audytu w realizowaniu obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w komórkach kadrowych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych;
 • Umiejętności analityczne;
 • Komunikatywność;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Szerokie zdolności interpersonalne;
 • Znajomość obsługi programu PŁATNIK;
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Word, zaawansowana znajomość MS Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu prawa pracy.

Podobne ogłoszenia: