Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116165

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy osobowe pracowników: prowadzi sprawy związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami Inspektoratu, ich przenoszeniem, awansowaniem, nagradzaniem i karaniem (wprowadza wszelkie zmiany w programie kadrowo-płacowym); ustala uprawnienia pracowników związane ze stosunkiem pracy, m.in. do wysługi lat i nagrody jubileuszowej, związanych z rodzicielstwem, do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 • Prowadzi sprawy z zakresu czasu pracy pracowników zatrudnionych w Inspektoracie - ewidencja czasu pracy, zwolnień lekarskich, godzin nadliczbowych, indywidualnego rozkładu czasu pracy, urlopów.
 • Obsługuje Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Prowadzi listy pracowników Inspektoratu zobowiązanych przepisami prawa do składania oświadczeń majątkowych.
 • Wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu oraz świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze dla osób uprawnionych - byłych pracowników GIOŚ.
 • Współpracuje z Zespołem ds. Kontroli i Audytu w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 • Prowadzi sprawy związane z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w komórkach kadrowych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych.
 • Znajomość obsługi programu PŁATNIK.
 • Umiejętność obsługi komputera MS Word, MS Excel.
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista, szerokie zdolności interpersonalne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu prawa pracy.

Podobne ogłoszenia: