Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 117190

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind).  Główne wejście do budynku przystosowane dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujące się na parterze budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej.


Praca umysłowa, stanowisko pracy administracyjno-biurowe. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.


Występują czynniki utrudniające wykonywanie zadań takie jak: stres, skupienie uwagi przez dłuższy czas na weryfikowanym dokumencie, spiętrzenie zadań, presja czasu podczas  sporządzania aktów mianowań, rozkazów o nagrodach uznaniowych.  


 

Zakres zadań

 • udziela informacji funkcjonariuszom W-MOSG oraz sporządza różnego rodzaju zaświadczenia wynikające ze stosunku służbowego funkcjonariuszy lub korzystania z przysługujących im uprawnień na prośbę zainteresowanych, ich przełożonych oraz funkcjonariuszy i pracowników innych komórek organizacyjnych W-MOSG celem przedłożenia w urzędach;
 • przygotowuje projekty opinii, rozkazów o przyznanie nagrody uznaniowej oraz sporządza wyciągi ze zbiorczych rozkazów personalnych o wyróżnieniu celem zapoznania z nimi zainteresowanych funkcjonariuszy, a także przygotowuje akty mianowań. Dokonuje sprawdzenia wytworzonych przez innych pracowników i funkcjonariuszy komórki kadrowej rozkazów wynikających ze stosunku służbowego w zakresie zgodności danych z wnioskami oraz kartami ewidencyjnymi oraz przygotowuje te rozkazy do rejestracji w kancelarii jawnej;
 • zakłada, prowadzi i na bieżąco uzupełnia teczki akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy w tym systematyzuje dokumentację służbową wpływającą do komórki kadrowej w zakresie określonych przedziałów literowych podlegającą wpięciu do teczek akt osobowych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;
 • opiniuje prośby, wnioski i meldunki składane przez funkcjonariuszy w sprawach osobowych celem nadania biegu sprawie oraz ich właściwego załatwienia. Przygotowuje pisma zgodnie z poleceniami przełożonych oraz odpowiedzi na arkuszach uzgodnień – w zakresie wskazanym przez Kierownika Sekcji Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia w sprawach nadesłanych do komórki kadrowej w związku ze zmianami w przepisach prawa;
 • wspomaga prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich;
 • archiwizuje oraz klasyfikuje dokumentację Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia,
 • wydaje dokumentację służbową oraz prowadzi rejestr przekazanej do doręczenia korespondencji służbowej dotyczącej stosunku służbowego funkcjonariuszy celem nadzorowania terminowości jej dostarczania oraz określania bieżącej lokalizacji wydanej dokumentacji. Zapoznaje funkcjonariuszy i pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia ze zmianami w przepisach prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w sporządzaniu dokumentacji kadrowej,
 • znajomość rozdziału 2, 8-11 i 13 ustawy o Straży Granicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia MSWiA w sprawie zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom SG,
 • umiejętność posługiwania się komputerowymi pakietami biurowymi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • preferowane doświadczenie zawodowe/staż pracy w sporządzaniu dokumentacji kadrowej w pracy w administracji publicznej,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „tajne”,
 • umiejętność działania w sytuacjach znacznego, okresowego spiętrzenia zadań.

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 01 Kwietnia 2023

Inspektor

Warunki pracy praca przed monitorem ekranowym na drugim piętrze budynku, brak ułatwień dla osób niepełnosprawnych Zakres zadań Prowadzenie spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem pracowników Urzędu m.in. z prowadzeniem ewidencji czasu pracy...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

wielkopolskie / Poznań

Więcej

Dodano: 01 Kwietnia 2023

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga...

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

podlaskie / Białystok

Więcej

Dodano: 31 Marca 2023

Inspektor ds. Obsługi Kadrowej w Wydziale Kadr i Płac, Referacie Spraw Osobowych

Zadania: Obsługa kadrowa pracowników Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym m.in.: przygotowywanie dokumentacji z zakresu nawiązania, trwania, zmiany i zakończenia stosunku pracy oraz określanie uprawnień związanych ze stosunkiem pracy...

Straż Miejska m.st. Warszawy

mazowieckie / Warszawa

Więcej