Referent / Specjalista w Biurze Izby

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa

ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie na stanowisko:

Referent / Specjalista w Biurze Izby
Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 • liczba etatów: 2

Miejsce pracy:

 • RIO w Warszawie – ul. Koszykowa 6a, Warszawa

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie oraz kompletacja dokumentacji niezbędnej do nawiązania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy (umowy o pracę, porozumienia zmieniające, powołania, bieżące decyzje, zaświadczenia, wypowiedzenia, świadectwa pracy)
 • monitorowanie ważności badań profilaktycznych
 • ustalanie uprawnień do nagród, odpraw, premii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 • wprowadzanie i aktualizacja danych w programie kadrowo-płacowym
 • ewidencja nieobecności

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie oraz ukończone 18 lat życia
 • pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe na stanowisku Referenta:
  • wykształcenie średnie
 • na stanowisku Specjalisty:
  • wykształcenie średnie oraz co najmniej 6 - letni staż pracy
  • wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 - letni staż pracy

Wymagania preferowane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kadrami i płacami
 • znajomość zagadnień i przepisów z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel) oraz poczty elektronicznej
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność.

PODPISZ OŚWIADCZENIA

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenia kandydata stanowiące załącznik do ogłoszenia

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i  kwalifikacji

Podobne ogłoszenia: