Specjalista ds. Kadr i Płac

Firma Komplex-Torus Sp. z o.o. jest ogólnopolskim dystrybutorem z branży FMCG specjalizującym się w sprzedaży artykułów kosmetycznych oraz chemii gospodarczej. Kompleksowo obsługujemy wiele znanych marek. Wyznajemy zasadę, iż kluczem do satysfakcji klientów jest dbałość o wysokie standardy zarządzania oraz rozwój swoich pracowników.

 

Poszukujemy osoby ceniącej stabilizację zatrudnienia, otwartej na nowe doświadczenia zawodowe.

 

Specjalista ds. Kadr i Płac
Miejsce pracy: Warszawa, Ursus
Opis stanowiska:
 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa dedykowanych pracowników w tym:
 • Obsługa pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz cudzoziemców,
 • Rozliczanie czasu pracy, delegacji, urlopów i zwolnień lekarskich.
 • Naliczanie wynagrodzeń urlopowych, ekwiwalentów za urlop, zasiłków chorobowych pracowników oraz zleceniobiorców,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego Ssoft,
 • Obsługa umów cywilnoprawnych,
 • Rozliczanie Deklaracji DRA,
 • Obsługa programu Płatnik – ZUS ZUA, ZWUA, ZZA,
 • Obsługa PPK,
 • Rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w systemie SODir i PFRON ,
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • Przygotowywanie: Rp-7, ZUS Z-3, ZUS-Z3a,GUS
 • Kontrola ważności orzeczeń lekarskich,
 • Współpraca w zakresie BHP,
 • Tworzenie zestawień w Excelu,
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pisma komornicze,
 • Wsparcie w innych bieżących pracach działu.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Doświadczenia w pracy w Dziale Kadr i Płac z podobnym zakresem obowiązków min. 2 lata,
 • Wykształcenia min. średniego,
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów prawa pracy, przepisów płacowych i ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość przepisów związanych z zatrudnianiem osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • Znajomość przepisów związanych z zatrudnianiem obcokrajowców,
 • Praktycznej znajomości programu Płatnik, Excel, Word,
 • Bardzo dobrej organizacji własnej pracy,
 • Sumienności, dokładności i zaangażowania w wykonywane obowiązki.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Ciekawą i samodzielną pracę ,
 • Możliwość rozwoju zawodowego dla osób zdecydowanych kontynuowaniem kariery,
 • Miłą i przyjazną atmosferę w pracy w zgranym zespole,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Owocowe środy,
 • Ubezpieczenie na życie na dobrych warunkach.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU UDZIAŁU W REKRUTACJII KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że aplikując na niniejsze ogłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, Komplex-Torus Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa, w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Administratora na adres e-mail: e-mail rekrutacja@komplex-torus.pl.. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora.

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania rekrutacyjnego

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Komplex-Torus Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa (dalej Administrator lub Spółka). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby, przy pomocy adresu e-mail rekrutacja@komplex-torus.com.pl
Administrator oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w Spółce i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
2) w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.
Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.

Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 2) powyżej jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • upoważniony do tego personel Administratora,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań,
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Pani/Pana zgodę (zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3 ppkt. 2 niniejszej informacji). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres siedziby Spółki, tj ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa,

7. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Podobne ogłoszenia: