Specjalista ds. kadrowo-płacowych (ds. rekrutacji)

Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu

AKTYWNA WARSZAWA

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

ul. Rozbrat 26, Warszawa

 

specjalista ds. kadrowo-płacowych (ds. rekrutacji)

Ogłoszenie nr 2022.111.20

 

Termin składania dokumentów: 02-11-2022 r.

Specjalista ds. kadrowo-płacowych (ds. rekrutacji)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2022.111.20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw związanych z naborami i zatrudnianiem pracowników na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze,
 • prowadzenie rekrutacji na stanowiska obsługi i pomocnicze,
 • koordynowanie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,
 • koordynowanie procesu ocen okresowych,
 • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych procedur, regulaminów i zarządzeń z zakresu Działu Kadr i Płac.

Charakterystyka pracy:

 • kompleksowa realizacja naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w SCSAW,
 • kompleksowa realizacja rekrutacji na stanowiska obsługi i pomocnicze w SCSAW,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi przy przeprowadzaniu naborów i rekrutacji w zakresie przygotowywania wniosków o nabór oraz planowania spotkań, w tym wypracowywanie funkcjonalnych rozwiązań,
 • organizowanie procesu służby przygotowawczej dla nowo zatrudnianych pracowników na stanowiskach urzędniczych oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym jej przebiegiem,
 • koordynowanie procesu przeprowadzania ocen okresowych pracowników i kierowników komórek organizacyjnych SCSAW,
 • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników i doskonalenia zawodowego,
 • organizowanie praktyk studenckich i zawodowych,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych procedur, regulaminów i zarządzeń z zakresu kadrowego, w oparciu o aktualne przepisy oraz w związku z ich nowelizacją,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Działu Kadr i Płac,
 • współpraca z organizacjami związkowymi,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Kodeks pracy oraz akty wykonawcze, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o pracownikach samorządowych oraz akty wykonawcze, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w podstawowym systemie czasu pracy, wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych. Praca na pełny etat, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca  w budynku niedostosowanym do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy: minimum 2 letni przy wyższym wykształceniu lub minimum 3 letni przy średnim wykształceniu,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kadr lub w procesów rekrutacyjnych.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa, socjologii, psychologii,
 • ukończone kursy lub studia podyplomowe o kierunku prawo pracy,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem,
 • znajomość obsługi programu Symfonia moduł: kadry i płace,
 • biegła obsługa programów biurowych (arkusze kalkulacyjne, edytory tekstów),
 • komunikatywność, samodzielność, sumienność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.
 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w treści ogłoszenia za pomocą przycisku aplikowania, podając w tytule wiadomości „Ogłoszenie nr 2022.111.20” w terminie do 02.11.2022 r. albo dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2022.111.20”  do Sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209) bądź przesłać  na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa) w terminie  do 02.11.2022 r.

 

Uwaga: Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 02.11.2022 r.

 

Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań niezbędnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe dot. etapów naboru:
 • pierwszy etap - ocena formalna złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych,
 • drugi etap - test wiedzy dot. tematyki wynikającej z zakresu zadań oraz przepisów prawa związanych ze stanowiskiem,
 • trzeci etap-rozmowa kwalifikacyjna.

 

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI NABORAMI NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE,
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE


Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis w prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 25 Października 2022

Administrator biura

Osiguravanje odgovarajućih usluga obračuna plaća Obračun plaća, naknada zaposlenika, doprinosa za socijalno osiguranje, akontacija poreza na dohodak Izrada izvoda, izvješća i analiza iz područja administriranja plaća tekuće i pravilno...

Fortis Industry

śląskie / Czeladź

Więcej

Dodano: 25 Października 2022

HR Specialist with German

Your responsibilities Delivering HR Service support to the HR community, business managers and employees located in Switzerland and Germany Managing employment documentation and data maintenance from hire to retire Responding to inquiries from employees...

Hitachi Energy Poland Sp. z o.o.

małopolskie / Kraków

Więcej

Dodano: 25 Października 2022

HR Admin & Payroll Specialist

Inviting applications for the role of the HR Admin& Payroll Specialist Responsibilities Answering to routine employees queries on labor law and internal procedures for personnel administration. Investigating and solving employees claims on benefits and...

Genpact PL

małopolskie / Kraków

Więcej