Specjalista

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 115881

Warunki pracy


 • praca administarcyjno - biurowa,

 • przy komputerze powyżej 4 godz.,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka,

 • niepełne przystosowanie  budynku  dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla  osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • sporządza, oblicza i wprowadza oraz uzgadnia ewentualne wyrównania i inne należności związane z wynagrodzeniami oraz świadczeniami przysługującymi z ubezpieczenia społecznego tj. zasiłek choroby, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński itp. w celu prawidłowego wygenerowania list płac
 • nalicza i sporządza listy dodatkowych należności dla pracowników – nagrody, zapomogi, odprawy i świadczenia
 • nalicza i uzgadnia wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządza stosowne noty
 • wystawia zaświadczenia o ubezpieczeniu, zatrudnieniu i wynagrodzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wystawia zaświadcznia o ubezpieczeniu, zatrudnieniu i wynagrodzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • archiwizuje dokumenty w zakresie Sekcji Rachuby i Płac
 • wystawia roczne informacje dotyczące wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy (w tym deklaracji PIT-11, PIT-4 i PIT-8AR)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w obszarze finansów
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie naliczania wynagrodzeń i innych należności dla pracowników
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • wnikliwość i umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, odpornośc na stres
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera

Podobne ogłoszenia: