Starszy specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 65578

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:
- Stres związany z okresowym spiętrzeniem zadań i odpowiedzialnością za prawidłowe rozliczenie deklaracji oraz za środki finansowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Kompletuje i analizuje dokumentację umowy zlecenia, umowy o dzieło w celu prawidłowego naliczania wypłat z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonuje terminowego zgłoszenia i wyrejestrowania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Dokonuje kontroli dokumentów stanowiących podstawę sporządzania list wynagrodzenia bezosobowego.
 • Sporządza listy wypłaty wynagrodzenia bezosobowego oraz listy płac wynagrodzeń pracowników MEN.
 • Przygotowuje zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7 w celu ustalenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych pracowników MEN oraz osób, których dokumentację płacową przechowuje MEN.
 • Nalicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, przygotowuje roczne deklaracje podatkowe /PITy/ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie list wypłaty w celu prawidłowego i terminowego rozliczania MEN z Urzędem Skarbowym, które następnie wysyła do zleceniobiorcy i Urzędu Skarbowego.
 • Sporządza deklaracje ZUS – DRA; RCA; RSA; RZA w celu prawidłowego rozliczenia MEN z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Przygotowuje polecenia płatności zaliczki miesięcznej do Urzędu Skarbowego składek ZUS z tytułu umów cywilno-prawnych.
 • Archiwizuje dokumenty związane z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy w celu zapewnienia kompletności i ciągłości dokumentacji finansowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość przepisów kodeksu pracy,
 • znajomość przepisów i zasad naliczania składek ZUS, wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych,
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • znajomość obsługi systemu komputerowego „PŁATNIK”
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie działu „przepisy ogólne”
 • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja, uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej),
 • umiejętności analityczne,
 • rzetelność i terminowość,
 • skrupulatność i dokładność,
 • umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: kursy, szkolenia w zakresie rozliczania wynagrodzeń
 • umiejętność obsługi systemu Enova w zakresie płac
 • umiejętność obsługi systemów bankowości elektronicznej (NBP)
 • umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie średniozaawansowanym

Podobne ogłoszenia: