Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76166

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, zagrożeniem korupcją.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w przydzielonych do obsługi komórkach organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w tym w szczególności: przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, zakłada i prowadzi teczki akt osobowych. Podczas realizacji zadania obsługuje elektroniczną bazę danych - program QNT oraz program komputerowy Płatnik w zakresie zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych.
 • koordynuje zadania związane ze sporządzaniem i weryfikowaniem opisów stanowisk pracy w przydzielonych do obsługi komórkach organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • koordynuje realizację projektów pomocy technicznej związanych z Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT) w zakresie weryfikacji opisów stanowisk pracy, przygotowania wykazu stanowisk kwalifikowalnych, przygotowania i weryfikacji miesięcznych kart czasu pracy pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz zestawień zbiorczych
 • aktualizuje stan i strukturę zatrudnienia w bazie danych w zakresie spraw kadrowych w przydzielonych do obsługi komórkach organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, sporządza raporty i zestawienia w zakresie stanu i ruchu kadrowego na potrzeby Kierownictwa lub organów kontrolujących
 • realizuje zadania związane ze sporządzaniem obowiązującej sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia, w tym w szczególności dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie właściwości Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • udziela pracownikom Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i kandydatom do pracy informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa pracy w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • realizuje zadania komórki w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w tym proces planowania działalności, monitorowania ryzyka, sprawozdawczości, samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, a także zadania związane z procedurą antymobbingową i etyki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze kadr w służbie cywilnej
 • bardzo dobra znajomość przepisów: Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o związkach zawodowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • dobra znajomość przepisów: o ochronie danych osobowych, dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność współpracy
 • bardzo dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • orientacja na petenta/interesanta
 • umiejętność obsługi programów: Płatnik, MS Excel, MS Word, Lex, poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad funkcjonowania i struktury organizacyjnej GDOŚ oraz jednostek podległych
 • umiejętność obsługi programu QNT – moduł Kadry
 • umiejętność obsługi programu EZD
 • znajomość zagadnień z zakresu ZZL

Podobne ogłoszenia:

Dodano: 20 Kwietnia 2021

Specjalista ds. Kadr

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: samodzielna, kompleksowa obsługa kadrowa pracowników uczelni, prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ZUS,...

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

pomorskie / Gdańsk

Więcej

Dodano: 20 Kwietnia 2021

Specjalista w Dziale Organizacji i Kadr

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika to: planowanie, organizowanie i analizowanie szkoleń pracowników, nadzorowanie terminów ważności szkoleń, sporządzanie rocznego planu szkoleń w DCO, organizowanie...

Dolnośląskie Centrum Onkologii

dolnośląskie / Wrocław

Więcej

Dodano: 19 Kwietnia 2021

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Warunki pracy są...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

podlaskie / Białystok

Więcej